-   obrona podejrzanych i oskarżonych,
-   obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
-   reprezentowanie pokrzywdzonych,
-   pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym,
-   sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia,
-   sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
-   o dozór elektroniczny,                                                                
-   o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,                                        
-   o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności              
-   o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,                                                            
-   o zawieszenie postępowania wykonawczego.

-  obrona w sprawach o wykroczenia,
-  reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego.

 -  PRAWO RZECZOWE:

*  sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
* o ochronę prawa własności i posiadania,
*  o zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
*  o ustanowienie służebności,
*  o zniesienie współwłasności,
*  o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
*  o eksmisję.

 -  PRAWO ZOBOWIĄZAŃ:

*  sprawy o zapłatę,
*  o odszkodowania,
*  dotyczące wypadków komunikacyjnych,
*  o ochronę dóbr osobistych,
*  negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów,
*  polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów.

 -  PRAWO SPADKOWE:

*  sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
*  o dział spadku,
*  o zachowek,
*  sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych,
*  o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
*  zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia.

-  sprawy o rozwód,
-  o separację,
-  o alimenty,
-  o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
-  o ustalenie pochodzenia dziecka,
-  sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
-  o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
-  o podział majątku wspólnego,
-  ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
-  wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
-  zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
-  sprawy o ubezwłasnowolnienie,
-  sprawy o przysposobienie.

-  reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
-  sprawy o ustalenie stosunku pracy,
-  o przywrócenie do pracy,
-  o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
-  sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
-  o odszkodowanie za dyskryminację,
-  o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
-  roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
-  o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy.

-  sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
-  polubowna i sądowa windykacja należności,
-  reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej,
-  zakładanie i rejestracja spółek,
-  obsługa prawna przedsiębiorców,
-  doradztwo prawno-gospodarcze,
-  umowy gospodarcze i handlowe,
-  postępowania rejestrowe,
-  przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych.

-  sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
-  skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji organów oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu - Administracyjnego,
-  zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

-  sporządzanie i analiza umów cywilno-prawnych,
-  sporządzanie i analiza regulaminów,
-  doradztwo prawne,
-  przygotowywanie pism procesowych,
-  rozstrzyganie sporów w drodze negocjacji i mediacji,
-  sporządzanie opinii prawnych,
-  rozwody,
-  odszkodowania.

 

DLA KLIENTA

 

 

 

  Pełnomocnictwo
(plik)

do reprezentacji Klienta przed
sądami i innymi organami.
Pełnomocnictwo należy uzupełnić
czytelnym podpisem, oraz wpisem
któremu adwokatowi jest udzielane
pełnomocnictwo.

Upoważnienie do obrony
(plik)

do prowadzenia sprawy przez
Kancelarię Adwokacką postępowań karnych

 

Ochrona danych osobowych
(plik)

Klauzula Informacyjna dla klientów Kancelarii
w związku ze zleceniem prowadzenia spraw
i przekazaniem danych osobowych.

 

Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych
(plik)