Specjalizacje:

- sprawy o rozwód, 
- o alimenty, 
- o podział majątku wspólnego

- o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
- o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
- pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym

- PRAWO ZOBOWIĄZAŃ:

* sprawy o zapłatę,
* o odszkodowania

- PRAWO SPADKOWE:

* sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
* o dział spadku,
* o zachowek,
* sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych

-  rozstrzyganie sporów w drodze negocjacji i mediacji

 

Dodatkowe usługi:

-   obrona podejrzanych i oskarżonych,
-   obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
-   reprezentowanie pokrzywdzonych,
-   pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym,
-   sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia,
-   sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
-   o dozór elektroniczny,                                                                
-   o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,                                        
-   o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności              
-   o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,                                                            
-   o zawieszenie postępowania wykonawczego.

-  obrona w sprawach o wykroczenia,
-  reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego.

 -  PRAWO RZECZOWE:

*  sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
* o ochronę prawa własności i posiadania,
*  o zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
*  o ustanowienie służebności,
*  o zniesienie współwłasności,
*  o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
*  o eksmisję.

 -  PRAWO ZOBOWIĄZAŃ:

*  sprawy o zapłatę,
*  o odszkodowania,
*  dotyczące wypadków komunikacyjnych,
*  o ochronę dóbr osobistych,
*  negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów,
*  polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów.

 -  PRAWO SPADKOWE:

*  sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
*  o dział spadku,
*  o zachowek,
*  sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych,
*  o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
*  zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia.

-  sprawy o rozwód,
-  o separację,
-  o alimenty,
-  o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
-  o ustalenie pochodzenia dziecka,
-  sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
-  o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
-  o podział majątku wspólnego,
-  ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
-  wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
-  zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
-  sprawy o ubezwłasnowolnienie,
-  sprawy o przysposobienie.

-  reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
-  sprawy o ustalenie stosunku pracy,
-  o przywrócenie do pracy,
-  o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
-  sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
-  o odszkodowanie za dyskryminację,
-  o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
-  roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
-  o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy.

-  sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
-  polubowna i sądowa windykacja należności,
-  reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej,
-  zakładanie i rejestracja spółek,
-  obsługa prawna przedsiębiorców,
-  doradztwo prawno-gospodarcze,
-  umowy gospodarcze i handlowe,
-  postępowania rejestrowe,
-  przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych.

-  sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
-  skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji organów oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu - Administracyjnego,
-  zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

-  sporządzanie i analiza umów cywilno-prawnych,
-  sporządzanie i analiza regulaminów,
-  doradztwo prawne,
-  przygotowywanie pism procesowych,
-  rozstrzyganie sporów w drodze negocjacji i mediacji,
-  sporządzanie opinii prawnych,
-  rozwody,
-  odszkodowania.